تکلیف

 

 

 

دختر گلم هر روز  2 تا از  این مسئله ها را

بادقّت در دفتر مشقت حل کن.

1.           زهرهیککتاب 325 صفحهایدارد .اوهفتهیپیش 90 صفحهواینهفته 135صفحهراخواند . چندصفحهرانخواندهاست؟

2.          مصطفیساعت  10:10 از خانه بیرون آمد. اونیمساعتبعدبهخانهیمادربزرگرسید . فکرمیکنیچهساعتیبه خانهیمادربزرگرسیده؟نشانبدهوبنویس.............. اومیخواهد1ساعتو 20 دقیقه دیگربهخانهبرگرددیعنی ساعت ............

3.         قدلادن 136 سانتیمتراستوقدخواهرشلاله 18 سانتیمترازاوبلندتراست قدلالهچندسانتیمتراست؟

4.          پدر فرهاد به مناسبت جشن درخت کاری می خواهد 90 درخت بکارد.یک بار 45 درخت وباردیگر 20 درخت کاشت.  او چنددرخت کاشته است؟ چند درخت دیگر باید بکارد؟

5.         رضا به پدرش  در کارگاه نجاری کمک می کند. او در ماه گذشته 18 میز و پدرش 25 میز. آن ها روی هم چند میز ساخته اند؟ اگر 27 میز را بفروشند چند میز برایشان باقی می ماند؟

6.          آقای امینی فروشگاه بزرگی دارد که درآن لوازم تحریر می فروشد. دیروز ریحانه برای خریدن 2 مداد و یک پاک کن  به این فروشگاه آمد. آقای امینی  از ریحانه خواست تا به قیمت ها نگاه کند. تو هم نگاه کن  و بگو او باید چند ریال پرداخت کند.

مداد 300 ریال                    پاک کن  150 ریال

7.         احمددیروزیکدفتر 398 ریالیوکتابی 274 ریالیخرید. اوچندریالخرجکردهاست؟

8.         بهاندازهی 179 ریالسکهبکش و بگو اگر 1 سکه ی یک ریالی و 3 سکه ی ده ریالی دیگر داشته باشیم چه مقدار پول داریم.

9.          علی 17 سالداردپدرش 25 سالازاوبزرگتراست. پدرعلیچندسالدارد؟

10.        فاطمه 28 گلوبرادرش 17 گلدارند. فاطمهوبرادرشچندگلدارند؟

11.        میوهفروشی 326 کیلوسیبو 862 کیلواناردربازارفروخت. اوچندکیلواناربیشتر فروختهاست؟

12.       سارادیروز 111 صفحهوامروز 231 صفحهازکتابداستانشراخواند. اگراینکتاب 470 صفحهداشتهباشدساراچندصفحهازاینکتابراهنوزنخواندهاست؟

13.      سارا در مسابقه هوش 212 امتیاز داشت. او به یک سوال اشتباه پاسخ داد و 8 امتیاز از دست داد. سارا حالا چند امتیاز دارد؟

14.       مجید  102 کتاب داشت. او11 کتاب را به کتاب خانه ی مسجد اهدا کرد. چند روز بعد او 13 کتاب دیگر خرید. او چند کتاب دارد؟

15.      دریکیازدرمانگاههایکشوردرماهخرداد۴۵۶نفرودرماهتیر۴۶٧نفر معالجهشدند، درماههایخردادوتیرچندنفربهایندرمانگاهمراجعهکردند؟

16.       رضادرمزرعهبهپدرشکمکمیکند،آن ها۴٧۵بوتهیگوجهفرنگی کاشته بودند،۴٨تایآنهاخشکشد،چندبوتهگوجهفرنگیباقیماندهاست؟

17.      علی253صفحهکتاب

/ 1 نظر / 129 بازدید