پاکدامنی

عفاف وحجاب بالهای پرواز به سوی سرچشمه هستی اند!
زنان باحیا کسانی هستند که با پوشش کامل خود از نمایش بدن ،موهای سر وزینتهای خود شرم میورزند .
پاکی قلب زنان خودنما به سخن ستمکاری شبیه است که لاف ترحم سر میدهد.
زنانیکه اسرار زیباییهای جسمانی خود رابه نمایش گذارده اند ،پرده بین خود وخدا را دریده اندو ......

کامیاب کردن چشمهای گرسنه نامحرمان کمترین سازشی باپاکی ونجابت ندارد وعفیف بودن زن بدحجاب از القائات
بی اعتبار شیطان است .
خودنمایی بیماری خاصی است که برخی دختران وزنان به آن مبتلا میشوند وهمواره چشم و گوش بسته ،به هر
زحمت وقیمتی ،به دنبال تازه های لباس وآرایشند تا برای خود شخصیت کاذب بسازند ویا غریزه تنوع طلبی خود را
ارضا نمایند .غافل از آن که نه تنها به خواسته واقعی خود نمیرسند ،بلکه همیشه گروهی برتر و
بالاتر از آنهاهستند که
حسرت را برای آنان باقی گذارد .
وقتی به برخی افراد گفته میشود حجاب خود را حفظ کن که مباداپسران هرزه فریبت دهند میگوید:من قویتر از آنم
که در دام هرزگان بیفتم .من حجاب ومحدودیت نمیخواهم وبه خود اطمینان دارم .
مگر میشود انسان در میان آتش برود وخود را حفظ کند !
خداونددر سوره احزاب به همین مسئله اشاره دارد :<<به زنان ودختران خود وبه زنان مومن بگو که خویشتن را با
چادرهای خود بپوشانند که این کار برای آن است که آنها به عفت شناخته شوند تااز تعرض وجسارت ،آزار نکشند
(در امنیت کامل باشند ) >>
طبقه بندی: مذهــــبی،
برچسب ها:عفاف، حجاب، دختران، زنان، پاکدامنی،

/ 0 نظر / 40 بازدید